Prof. Dr. Almir Peštek

Ekonomski Fakultet u Sarajevu

Dr. Almir Peštek je redovni profesor na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Studij ekonomskih nauka je pohađao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu gdje je diplomirao 1999. godine, magistrirao 2006. godine i doktorirao 2009. godine. Dobitnik je prestižne Fulbright post-doktorske stipendije i tokom akademske 2014/2015.godine je boravio na Loyola University Chicago – Quinlan School of Business. Kao gostujući profesor je bio angažovan na univerzitetima u Austriji, SAD, Italiji, Hrvatskoj, Sloveniji i BiH. Izabran je u zvanje profesora na Univerzitetu RISEBA u Latviji gdje predaje od 2011.godine. Posjeduje više od 20 godina iskustva u pružanju konsultantskih usluga i bio je angažovan na više od 170 projekata za domaće i inostrane klijente. Takođe je učestvovao u izvođenju više od stotinu treninga i seminara. Autor i ko-autor je 95 radova koji su objavljeni na domaćim i međunarodnim konferencijama, te u naučnim i stručnim časopisima. Autor je i više monografija i poglavlja u knjigama i udžbenicima iz oblasti marketinga. Pohađao je programe profesionalnog usavršavanja na London School of Economics u Velikoj Britaniji, Queen’s School of Business u Kanadi, University of Alberta u Kanadi, University of Bologna u Italiji, Charles University Prague u Češkoj Republici, Bled School of Management u Sloveniji, itd. Ključne kvalifikacije se odnose na marketing i digitalni marketing, turizam, strateško planiranje, preduzetništvo i razvoj malih i srednjih preduzeća.